Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri “100 MALIC GRATIS“

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “100 MALIC GRATIS" (v nadaljevanju »nagradna igra«) je podjetje GOSTINSTVO IN TRGOVINA, ALJAŽ ŽILNIK s.p., Savinova ulica 9, Celje, 3000 Celje, davčna številka SI78747104 (v nadaljevanju »STARI PISKER« oz.»organizator«).

2. Posredovanje podatkov

Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov gratis100malic@gmail.com.

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovne znamke Stari Pisker ter posredno pospeševanje prodaje.

5. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja deset (10) tednov od dne 3.9. 2018, od 10:00 do 11. 11. 2018 do polnoči.

6. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji. Nakup pri podjetju STARI PISKER ni pogoj za sodelovanje. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe stare od 15 do 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov gratis100malic@gmail.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja, na njegovih Facebook straneh ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Hkrati se odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

7. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v času njenega trajanja izpolni spletni obrazec. Iz posameznega elektronskega naslova lahko preko spletnega obrazca v nagradni igri sodeluje samo enkrat uvrščen pa bo v vsa nadaljnja nedeljska žrebanja do 11.11.2018.

8. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo komisija predstavnikov organizatorja ob nedeljah po 19.00 uri od 9.9.2018 do 11.11.2018 izžrebala vsak teden deset (10) nagrajencev. Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih izžreba dobitnike nagrad. Komisija bo izbor zmagovalcev izvedla na najbolj primerni lokaciji, glede na trenutno nahajališče članov komisije. Izbor ne bo javen. Zapisniki o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta.

9. Nagrade

Vsako nedeljo bo med potekom nagradne igre izžrebanih deset (10) nagrajencev, ki bodo prejeli vsak po en (1) bon za malico. Vsak udeleženec lahko, v času poteka nagradne igre od 3.9.2018 do 11.11.2018, zmaga le enkrat. Ko je enkrat izžreban se ga odstrani s seznama udeležencev v naslednjih krogih nagradne igre. Nagrajenci lahko bone koristijo med časom malic (od 10.00 ure do 14.00 ure) v Starem piskru. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

10. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo obvestilo o nagradi prejeli na svoj elektronski naslov, ki so ga posredovali ob začetku nagradne igre na spletni strani. Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.

11. Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

12. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko e-pošte in če je to potrebno tudi omrežja Facebook in Instagram ali na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

13. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre ali nespoštljive komunikacije si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več e-poštnimi naslovi). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene: izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji; obveščanja nagrajenca v skladu s temi pogoji; objave nagrajenca skladno s temi splošnimi pogoji, tedenskega obveščanja o ponudbi malic preko e-pošte in podelitve nagrad. Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov gratis100malic@gmail.com.

15. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Celju.

16. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.stari-pisker.com. Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Celje, 3.9.2018